http://www.kmutnb.ac.th/

0

Last Update

Fri, 22 March, 2013 11:21 AM

 

 
Online

Visitor
ตั้งแต่ 1 ก.ค.52
page counter

หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
คุณวุฒิ : Ph.D., Information Science and Telecommunications,
University of Pittsburgh, USA

ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
      ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร                  หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
รศ.ดร.วรา วราวิทย์                            คณะผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.เพิ่มพูน อู่ทองทรัพย์                     คณะผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์                        คณะผู้ร่วมวิจัย
ดร.ศราวุธ ชัยมูล                                      คณะผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์วัชระ ภัครมาตร                           คณะผู้ร่วมวิจัย

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งโครงการ

      โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล มีความเป็นมา
จากความต้องการของอุตสาหกรรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัวสำหรับช่วยงานอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อน
ที่สามารถสื่อสารได้กับเครื่องจักรกลเพื่อการควบคุม หรือการสื่อสารกับสภาวะรอบตัวเราเพื่อการอำนวยความ
สะดวกหรือการสื่อสารกับสภาวะธรรมชาติเพื่อการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยโครงการเริ่มจากงานวิจัยจาก
ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งฐานทดสอบเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายที่สามารถทำงานตลอด
24 ชั่วโมงเพื่อวัดอุณหภูมิของห้องเรียนต่างๆ เพื่อตรวจสอบการใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อสนับสนุน
นโยบายการประหยัดพลังงานต่อมาก็ได้รับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย ระบบติดตาม
รถยนต์ทางอินเตอร์เน็ตและระบบรายงานสภาพจราจรผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากหน่วยงานให้การสนับสนุน
งานวิจัยเช่น สวทช. และ สกว.
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล จึงมีเป้าหมายเพื่อ
รวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล เพื่อการผลิตผลงาน
วิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ฝังตัวเคลื่นที่และระบบอัตโนมัติทางไกล 
สำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
2. เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบฝังตัวเคลื่อนที่ที่ทันสมัย เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงาน
วิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย
3. เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาและบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในระดับปริญญาโทและ
เอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสมองกลฝังตัว และระบบอัตโนมัติทางไกล
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นแหล่งทำวิจัย บริการความรู้ จัดอบรม และ
บริการให้คำปรึกษาแก่ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของประเทศทางด้านเทคโนโลยีระบบฝังตัวเครื่องที่และระบบ
อัตโนมัติทางไกล
6. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานวิจัยระบบสมองกลฝังตัวของประเทศ เพื่อลดการ
นำเข้าและเพื่อการแข่งขันทางการค้า

เป้าหมาย

      โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล มีเป้าหมายเพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมนักวิจัยทางด้านระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ และเพื่อตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยระดับ ปริญญาโทและเอก ทาง
ด้านระบบฝังตัวเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
โครงการวิจัยที่ศูนย์วิจัยเฉพาะทางได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2551
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
งบประมาณ
1.
การศึกษาวงจรกรองผ่านแถบสอง
แถบความถี่โดยใช้  SIR  และ
โหลดสตับของเรโซเนเตอร์บ่วง
เปิด
ดร.ศราวุธ ชัยมูล
ทุนสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่
60,000
บาท
2.
การทนต่อความผิดพร่องในเซิร์ฟ
เวอร์ฐานข้อมูล  ซึ่งหาได้ทั่วไป
โดยใช้ฐานข้อมูลบัก
ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
150,000
บาท
3.
เครื่องช่วยติดตั้งม้วนไนลอน 
สำหรับเครื่องปั่นด้วย
รศ.ดร.วรา  วราวิทย์
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ 
จำกัด
162,500
บาท
รวม
372,500 
บาท
 

ผลงาน

     1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการสื่อสารระยะใกล้ระหว่างเครื่องเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้
มาตรฐานIEEE 802.15.4 และโปรโตคอล Zigbee
2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรโดยใช้โมบายเว็บเซอร์วิสและโมบาย
อินเตอร์เน็ต
3. โครงการระบบติดตามและระบบจัดการรถบรรทุกโดยใช้ระบบการขนส่งอัจฉริยะ
4. โครงงานความปลอดภัยแบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเซ็นเซอร์ไร้สาย
5. การสื่อสารระหว่างรถยนต์เพื่อความปลอดภัยและระบบจัดการจราจรอัจฉริยะบนท้องถนน
6. ระบบหาตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ไร้สายภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
7. การวิเคราะห์และคาดคะเนสภาวะจราจรจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ
8. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (เฟส 2 ปีที่ 2 และ 3)
9. ฐานทดสอบสำหรับเครือข่ายเครื่องเซ็นเซอร์ไร้สาย

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล 
ชั้น 7 ห้อง 703 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทรศัพท์ติดต่อ

       โทรศัพท์ : 02-9132500 ต่อ 8423
โทรสาร : 02-5857350, มือถือ 084-6541145

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1500-1518 , โทรสาร 0-2556-1306

อีเมล์ : research@kmutnb.ac.th