แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...............................
คำชี้แจง  แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ                         โปรทำเครื่องหมาย ลงในช่อง 
1) เพศ 1.ชาย                    2.หญิง  
ตอนที่ 2   โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการให้บริการ  โดยทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึ่งพอใจ
                 ระดับความพึงพอใจ: 5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด
 
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1. ความสะดวกในการใช้งาน
2. ความง่ายในการใช้งาน
3. ความเสถียรของระบบ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ความเหมาะสมบุคคลิกภาพของผู้ให้บริการ
5. ความรู้  ความสามารถในเรื่องที่ให้ยริการ
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
7. สามารถตอบข้อซักถามในเรื่องที่ให้บริการได้อย่างชัดเจน
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1500-1518 , โทรสาร 0-2556-1306
อีเมล์ : research@kmutnb.ac.th