แอพพลิเคชั่นหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่อการประชุมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11
สถานที่จัดการประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเทศไทย
วันที่เริ่มการประชุม19 มีนาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประชุม20 มีนาคม 2562
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์อื่นๆ (ระดับชาติ)
เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่ใช่

@proceedings{,
booktitle = {การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11},
title = {Application for National Parks of Thailand's Passport on Android Operating System}
}

รายละเอียดทีมนักวิจัย