อาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิริยานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (มหาบัณฑิต)

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2550ปริญญาเอกไม่ระบุไม่ระบุไทย
2530ปริญญาโทไม่ระบุไม่ระบุไทย
2524ปริญญาตรีไม่ระบุไม่ระบุไทย
2522อนุปริญญาไม่ระบุไม่ระบุไทย
2519มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไม่ระบุไทย
2516มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไม่ระบุไทย
2515มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ไม่ระบุไม่ระบุไทย
2513ประถมศึกษาไม่ระบุไม่ระบุไทย
2511ประถมศึกษาไม่ระบุไม่ระบุไทย
2510ประถมศึกษาไม่ระบุไม่ระบุไทย
2508ประถมศึกษาไม่ระบุไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ