ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา ช่วงชัย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ