ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
Materials Handling Engineering, Mechanical Engineering, Drying Systems, Dust Control.

    • 025874336
ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2562ปริญญาเอกเทคโนโลยีพลังงานไทย
2550ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2543ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
2552ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
25512552วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทพัฒน์กลจำกัด มหาชนไทย
25432547วิศวกรหน่วยควบคุมการตัดบริษัทกระจกไทยอาซาฮีจำกัด มหาชนไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย ปีที่ยื่นจดทะเบียน (พ.ศ.) ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) หมายเลขใบรับรอง
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/สร้างสรรค์ นักวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ