รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
electromagnetic theory, RFID, metamaterial, asymptotic solutions, computational electromagnetics, and hybrid methods

ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย/บริการวิชาการ นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย ปีที่ยื่นจดทะเบียน (พ.ศ.) ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) หมายเลขใบรับรอง
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ รางวัลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย สถานที่ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล นักวิจัย ปีที่ได้รับรางวัล
สถิติผลงานทางวิชาการ