กอบสิทธิ์ แดดภู่

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาสำนักงานคณบดี

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ประเทศ
2545ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้าสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์(ในพระบรมราชินูปถัมภ์)ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ