อาจารย์ DR. PARWAPUN KAMTAB

Academic Titleอาจารย์
UniversityKing Monkut's University of Technology North Bangkok
Faculty/Bureau/Instituteคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Year Degree Obtained Major School/University Country
2556เทคโนโลยีเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
2553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยสยาม
2549คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม
Academic Works and Papers
No. Publication Researcher Journal Volume Number Publication Database Year
Academic Works Statistics